Viaceré humenské školy sú podľa poslancov v katastrofálnom stave. Potvrdila to aj analýza

Technický stav niektorých budov, v ktorých sídlia mestské materské a základné školy, je v mnohých prípadoch katastrofálny. Tvrdia to viacerí mestskí poslanci. Ich slová potvrdila aj analýza škôl, ktorou sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo.

Mnohé objekty materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Humenné, sú v katastrofálnom až v havarijnom stave. Skonštatovali to poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. „Šokoval ma kritický stav materských škôl, ktoré sú na území mesta, keďže sa v meste často všetci chválili, aký sme ekonomický líder, tak sa stačí prísť napríklad pozrieť do materskej školy na Ulici osloboditeľov, ktorá sídli priamo v centre mesta a mala by byť poľa mňa výkladnou skriňou, a tam je všetko staré, nevymenené okná. To si vyžaduje opravu, keďže to je škôlka v centre mesta,“ upozornil poslanec Tomáš Šudík. Nelichotivý stav je podľa Šudíka aj v škôlke na Kudlovskej ulici. „Materská škôlka na Kudlovskej ulici, kde sú podmienky, ktoré podľa môjho názoru ohrozujú život a zdravie maloletých, pretože tam steká voda do rôznych elektrospotrebičov. Takže tie všetky škôlky na území mesta sú v katastrofálnom stave a čím skôr potrebujú všetky opravu a rekonštrukciu, aby sme tento stav mohli nejako eliminovať,“ povedal Šudík.

Poslanec: Je to katastrofa

„Katastrofa, čo sa týka niektorých materských a základných škôl, havarijný stav, okná poškodené, tu sú nejaké vyjadrenia z hygieny, bránka padá, rozpadáva sa betón, nefungujú zásuvky. Poškodená strecha, bleskozvody, čiže naozaj ten stav je katastrofálny. Toto sme zdedili my,“ skonštatoval poslanec Martin Ruščanský. Poslanec Andrej Bača vidí aj nedostatky v niektorých rekonštrukciách škôl. „Celkovo technický stav budov mi pripadá, že to samotné riešenie tých opráv bolo nekoncepčné a nebolo systematické,“ povedal Bača. Dodal, že spolu s poslancom Šudíkom sa boli pozrieť, v akom stave je Materská škola na Námestí osloboditeľov. „Kde vlastne sa postavila nová prístavba, ak sa nemýlim z eurofondov. Tá hlavná budova ako vyzerá, ako povedal kolega v centre mesta, to je na počudovanie. Mala by to byť výkladná skriňa. Keď už to je v centre mesta, tak tá škola, keď sa nemýlim, má druhý najväčší počet žiakov v materských školách v Humennom - 130. Čiže neviem, na základe čoho sa robili v minulosti tie jednotlivé opravy, to nechcem ísť ani do minulosti, to by som mohol pokračovať ďalej. Ešte spomeniem Pugačevovu školu. Pekná fasáda, ale strecha v havarijnom stave. Ďalšia vec, ktorá nie je doriešená,“ zdôraznil poslanec Bača. Vyzval aj ďalších kolegov, poslancov z majetkovej komisie a výstavby, aby sa začali intenzívne zaoberať týmito havarijnými stavmi. „Lebo je to časovaná bomba,“ upozornil poslanec Bača.

Zlý stav potvrdila analýza

Zástupkyňa primátora Mária Cehelská vysvetlila, že zlý technický stav v niektorých budovách škôl potvrdila aj analýza, ktorú mesto prednedávnom vypracovalo.Cehelská dodala, že táto analýza nebola robená od roku 2011. Z tejto analýzy vyplýva, že školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nemá priestorové a personálne problémy ani problémy s počtami žiakov. „Avšak za najväčší problém sa považuje technický stav budov,“ potvrdila Cehelská. Analýza ukázala, že napríklad v jednej zo školských jedální odvetrávacie a odsávacie zariadenie nevyhovuje hygienickým potrebám, tvoria sa plesne, elektroinštalačné rozvody je potrebné vymeniť z dôvodu nepostačujúcich parametrov – pri používaní všetkých kuchynských zariadení pri dennej prevádzke školskej jedálne dochádza k výpadku. Inde je prasknutá kanalizácia a spôsobuje upchatie potrubia – vyžaduje si pravidelné pretláčanie, ktoré je finančne náročné. Asfalt v areáli školy je vo veľmi zlom stave, zaznamenané boli už aj úrazy z dôvodu nerovnomerného povrchu. Akútny stav potrebných opráv si často školy zabezpečujú vo vlastnej réžii, ale zároveň konštatujú, že pri niektorých opravách a výmenách sú vyššie náklady, na ktoré ich rozpočty nepostačujú. Mestopreto odporúča majetkovej aj komisii výstavby pripraviť aj v súvislosti s návrhmi rozpočtov budúcich rokov plán investovania do tohto majetku. Upriamiť pozornosť na tie školy, ktoré neprešli rekonštrukciou z cudzích zdrojov, najmä na strechy, okná, sociálne zariadenia, osvetlenia, asfalty. Cehelská dodala, že v tejto situácii je potrebné vypracovať harmonogram rekonštrukcie a jeho realizáciu rozložiť na tri roky. Prioritne bude potrebné riešiť havarijné stavy. V rozpočtovom opatrení schválili poslanci peniaze na novú strechu v školách na Kudlovskej a Lesnej ulici. Napriek viacerým technickým problémom viceporimátorka vyzdvihla vysokú kvalitu vzdelávania na základných školách. „Školy dosahujú veľmi dobré výsledky. Môžeme konštatovať, že na území mesta nemáme slabé základné školy,“ uviedla Cehelská.

V školách je až priveľa seniorov, tvrdí poslanec

Poslanec Tomáš Šudík tvrdí, že na základných školách chýbajú mladí pedagógovia a, naopak, je tu až príliš veľa učiteľov v dôchodkovom veku. „Pracuje spolu až 16 seniorov. Podľa mňa je to aj na úkor absolventov pedagogických fakúlt, pretože aktívne sa stretávam s učiteľmi, ktorí si nevedia v Humennom nájsť prácu. Človek s pedagogickým vzdelaním musí robiť vo výrobnej hale za 500 eur a na pôde základných škôl pracujú aj seniori. Myslím si, či nie je šanca sa dohodnúť so seniormi,“ poznamenal poslanec Šudík. „Na tie posty, kde už sú dôchodcovia, by sa mohli vypísať výberové konania, aby sa ak sa nájde nejaký absolvent, ktorý dokáže nahradiť tú pracovnú silu, tak nech sa prihlási, ak bude schopný. Takto iba zvyšujeme migráciu mladých ľudí z mesta,“ dodal poslanec Martin Ruščanský. Mladí absolventi sú podľa neho nútení nachádzať si prácu inde. Cehelská vysvetlila, že od septembra 2020 nadobudne účinnosť zákon o dôchodkároch v školstve. Učitelia – seniori pôjdu automaticky po dovŕšení veku 65 rokov do dôchodku. „Je to nový zákon, ktorý bude účinný o 1. septembra 2020,“ reagovala viceprimátorka. Cehelská vysvetlila, že vypísať výberové konania na pracovné miesta je v kompetencii škôl s právnou subjektivitou. „Žiadneho dôchodcu, pokiaľ on nesúhlasí a nechce 10 odstupných napríklad, nemôže riaditeľ školy poslať preč zo školy. Naozaj sa čaká za tým zákonom na september 2020,“ doplnila viceprimátorka.Na území mesta Humenné pôsobí 15 materských škôl, z toho 11 materských škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, 3 sú súkromné, zriaďovateľom 1 materskej školy je cirkev. V školskom roku 2018/2019 navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 903 detí. Na území mesta sa nachádza 8 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, ZŠ s MŠ Podskalka je školou, v ktorej sa vyučujú žiaci v nultom, prvom a druhom ročníku. Základné školy navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území mesta, ale aj žiaci z okolitých obcí. Základné školy v Humennom navštevuje spolu 3694 žiakov.

 

 

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné