Všade nám závidia výsledky, doma počty

S veľkým smútkom sledujeme, ako niektorí miestni humenskí poslanci útočia na súkromné základné umelecké školy aj napriek tomu, že podmienky financovania súkromných ZUŠ sú čoraz viac znevýhodnené oproti mestskej Základnej umeleckej škole.

Súkromná ZUŠ Via arto, ktorá sídli v priestoroch ZŠ Laborecká, úspešne pôsobí v meste Humenné už jedenásť rokov.  Počet žiakov postupne rástol vďaka profesionálnej výučbe pedagógov a dosiahnutým výsledkom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Žiaci tanečného odboru získali množstvo najvyšších ocenení - Majstri sveta v Chorvátsku, Majstri Európy v Maďarsku a v Srbsku, a slová  uznania od slovenskej i medzinárodnej  poroty, ktorá nás odporúča súťažiť s tými najlepšími na svetové pódiá. Hrdo reprezentujeme naše mesto i krajinu.

Vynikajúce výsledky dosahujú aj žiaci hudobného odboru. Mnohí z nich na súťažiach získali najvyššie ocenenie „Laureát“ speváckej súťaže v Prievidzi. Školská kapela Via Arto Band sa stala  niekoľkonásobným „Laureátom“ súťaží kapiel v Novákoch, Žarnovici či v Michalovciach. Talentované žiačky v hre na zobcovej flaute koncertovali už aj vo Viedni. V neposlednom rade, náš najúspešnejší absolvent, saxofonista Nikola Bankov je víťazom prestížnej džezovej súťaže v ruskom Petrohrade a aktuálne je študentom Royal Academy v Dánskom Aarhuse.

Naša škola spolupracuje aj s mnohými základnými školami mesta Humenné a organizuje výchovné koncerty pre žiakov, aktívne sa zapája aj do spoločenských a kultúrnych podujatí mesta (Pamätné dni mesta; Neber drogy, ber hudbu; Deň učiteľov; nedeľné popoludnia...).

Avšak v budúcom roku dostanú 3 súkromné ZUŠ s dvojnásobným počtom žiakov ako 1 mestská  ZUŠ (Mierová ul.) v prepočte na jedného žiaka oveľa menej financií ako minulý rok. Vážime si, ale rozhodnutie pána primátora mesta Humenné a niektorých poslancov, ktorí  schválili normatív žiaka pre súkromné ZUŠ, aby mohli byť zo zákona uplatnené zmeny o zvýšení platov pre všetkých pedagógov. 

Naša ZUŠ-ka sídli v priestoroch ZŠ Laborecká, v ktorých za 11 rokov bývalého vedenia mesta Humenné neboli vykonané žiadne stavebné úpravy, okrem nasadenia plastových okien a podlahy, ktoré boli nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov. Učebne pre tanečný odbor s narastajúcim počtom už nevyhovujú a sú potrebné mnohé úpravy tejto časti budovy.

Záujem o umenie a výučbu aj napriek týmto veľkým nevýhodám v našej škole stále narastá.Pre umelecký rast detí je dôležité nielen súťaženie, ale aj vytvorenie kultivovaného prostredia, v ktorom môžu rozvíjať svoj talent. Preto spolupracujeme aktívne aj so základnými školami v okolitých obciach mesta Humenné, v ktorých máme zriadené elokované pracoviská, kde sa  žiaci zapájajú do kultúrno-spoločenských podujatí škôl (Úcta k starším, Vianočný koncert, oslavy Dňa matiek, Deň detí...). Navyše v tomto školskom roku získali tanečníci z Ohradzian nomináciu na tanečnú súťaž do Srbska. Túto spoluprácu medzi školami si veľmi vážime a ceníme si aj nadšenie a radosť žiakov z ich rastu v našej umeleckej škole Via arto. 

Naďalej skvalitňujeme podmienky pre rast detí i nás, pedagógov. Stať sa „najlepším“ prináša obrovskú obetu zo strany pedagógov. Často práca cez víkendy, sviatky či prázdniny. Práca pedagóga v našej umeleckej škole nekončí odučením povinných hodín podľa rozvrhu. Naopak, začína jeho ukončením. Prípravou na vyučovacie hodiny, hľadaním nápadov a inšpirácií pre vyučovanie, realizáciou v praxi, teda zhotovením rekvizít na dotvorenie jednotlivých nápadov, kresbami i návrhmi kostýmov, zakúpením vhodných a finančne dostupných učebných pomôcok, vyhľadávaním tých najvhodnejších súťaží doma i vo svete a následne zabezpečenia dopravy, ubytovania, stravy, workshopov.

Tréningy či vyučovanie je iba zlomkom našej práce. Patrí k tým najobľúbenejším činnostiam. Najviac času však pohltí práca mimo týchto hodín. Máme svoju prácu radi a veríme v „cestu umenia“, na ktorú sme nastúpili.

Autor: 

  • Kolektív SZUŠ Via arto
  • Humenné

Foto: 

ARCHÍV VA
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné