Výberové konanie

O K R E S N Ý   S Ú D   H U M E N N É

Laborecká 17, 066 34  Humenné * tel.: 057 888 3180; fax: 057 888 3191

 

Predsedníčka Okresného súdu Humenné podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v platnom znení (ďalej len „vyhláška“)

 

v y h l a s u j e   v o n k a j š i e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke

 

vo funkcii  HLAVNÝ REFERENT - ASISTENT

 

Názov a sídlo služobného úradu:      Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné

 

Druh výberového konania:               vonkajšie výberové konanie

 

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1 - dočasne uvoľnené štátnozamestnanecké miesto

 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - zastupovanie počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky - § 36 ods. 4 písm. a) bod 1.  zákona o štátnej službe

 

Obsadzovaná funkcia: hlavný referent – asistent ( 2. platová trieda – 474,50 eur)

 

Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia

 

Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:

 

Najnáročnejšia činnosť: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad na súdne rozhodovanie

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy a podľa rozvrhu práce

 

Predpoklady na vykonávanie štátnej služby - podľa § 38 ods. 1 zákona o štátnej službe:

 

§        dosiahnutie veku 18 rokov

§        spôsobilosť na právne úkony

§        bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)

§        splnenie kvalifikačných predpokladov

§        ovládanie štátneho jazyka

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

§        úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie

 

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby - podľa § 38 ods. 2 zákona o štátnej službe:

 

§        zdravotná spôsobilosť

§        štátne občianstvo SR

 

Ďalšie požadované schopnosti:

 

§        administratívno-technické schopnosti (znalosť práce s počítačom, ovládanie strojopisu)

§        znalosť gramatiky a pravopisu slovenského jazyka v písomnom prejave

§        svedomitosť, spoľahlivosť

§        komunikatívnosť, flexibilita

§        schopnosť riešiť záťažové situácie

 

Na obsadzované miesto sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam predkladaných dokumentov:

a)      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a e-mailovej adresy

b)     kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

c)      profesijný štruktúrovaný životopis

d)     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

e)      písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve

f)      písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

g)      písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

h)     písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo o inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a v profesijnom štruktúrovanom životopise

i)       písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadované dokumenty okrem dokladov podľa písm. b), d) musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom.

 

Ak sa do výberového konania prihlási uchádzač, ktorý je štátnym zamestnancom súdu, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, požadované doklady sa okrem písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania nepredkladajú.

 

Forma a obsah výberového konania:

 

a)      písomná časť- v písomnej časti výberového konania sa overujú administratívno-technické schopnosti uchádzača a overenie ovládania štátneho jazyka

b)     ústna časť- pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie

 

Lehota a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s značením „VK – asistent“, spolu s požadovanými dokladmi je potrebné

zaslať poštou na adresu Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné

alebo doručiťosobnedo podateľne Okresného súdu v Humennom

najneskôr do 13. 7. 2017.

Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a ďalšie požadovaní dokumenty môže uchádzač podať aj v elektronickej podobe na adresu podatelnaOSHN@justice.sk. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný ju doručiť s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj v listinnej podobe, najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.

 

Prihlásených uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky, okresný súd písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením a v pozvánke bude uvedené miesto, čas a spôsob uskutočnenia výberového konania.

 

Kontaktná osoba:Mgr. Magdaléna Kužmová - tel. č. 057 888 3224

 

JUDr. Jana Kurucová, predsedníčka okresného súdu

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné