Snina: Verejnoprospešné služby vyvážajú odpad aj naďalej na cudzie skládky

Verejnoprospešné služby Snina (VPS), s. r. o., vyvážajú aj naďalej odpad z mesta na cudzie skládky. Inšpekcia životného prostredia im totiž neudelila súhlas na prevádzkovanie tej vlastnej. Voči rozhodnutiu podali odvolanie.

Ako TASR informovala Iveta Hučko Stypová zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Košice v tejto súvislosti neudelil súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov "Skládka nie nebezpečného odpadu Snina" z dôvodu, "že uvedený súhlas stratil platnosť uplynutím lehoty, na ktorý bol vydaný, t. j. 30. júna 2017". Podľa jej ďalších slov súčasne neudelil súhlas na vypúšťanie znečistených odpadových vôd z vetvy "C" do povrchových vôd toku Pčolinka z dôvodu, že ich vypúšťanie do recipienta bez ich predchádzajúceho čistenia je v rozpore s ustanovením vodného zákona, "ktorý ustanovuje, že prípustné hodnoty znečistenia odpadových vôd nemožno zabezpečiť ich riedením s ostatnými vodami, ale ich primeraným čistením". Prevádzkovateľ sa podľa jej ďalších slov voči rozhodnutiu odvolal v zákonom stanovenej lehote. „IŽP Košice vykonal doplnkové konanie a neodkladne postúpi podané odvolanie na odvolací orgán, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia - Ústredie, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, Bratislava, ktorý v danej veci rozhodne,“ doplnila. Ako pre TASR uviedol riaditeľ VPS Ján Alušík, dúfajú, že v rámci odvolania budú úspešní. „Čakáme, že prídu tie kladné rozhodnutia a budeme môcť prevádzkovať skládku a riešiť, samozrejme, tie problémy, ktoré tam sú,“ spomenul. Zdôraznil, že výdavky na zatvorenú skládku od začiatku roka predstavujú približne 80 000 eur. „Naši ľudia berú minimálne mzdy, vyhadzujeme peniaze do vzduchu,“ vysvetlil s tým, že okrem iného splácajú aj nový kompaktor. Spomenul, že kým vlani vyviezli na skládku komunálny odpad v objeme 5200 ton, za osem mesiacov tohto roka to bolo 6200. Výdavky na jeho likvidáciu počas ôsmich mesiacov vyčíslil na sumu okolo 85 000 eur. „Náklady sú zvýšené aj na prepravu i nadčasy,“ poznamenal. Ak by skládku prestali prevádzkovať úplne, podľa Aľušíka by to okrem zvýšených nákladov predstavovalo aj to, že by oveľa skôr boli postavení pred problém, kde odpad voziť. Spomenul aj fakt, že s projektom výstavby skládky sa súbežne realizoval aj projekt jej rekultivácie vrátane rozpočtu. Súvisí s tým aj tvorba finančnej účelovej rezervy. „Momentálne je tam polovica, čiže by sme ju nemali ani za čo zatvoriť,“ dodal. Problém nastal ešte vlani, keď VPS, s. r. o., nepožiadali o predĺženie časti integrovaného povolenia včas. Odpad na skládky do Mysliny pri Humennom a obce Papín vyvážajú od konca minulého roka. Predpokladaná životnosť sninskej skládky je podľa mesta minimálne 20 rokov.

Autor: 

  • TASR
  • Snina

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné