Nový investor napokon do Humenného nepríde

Mestský Priemyselný park Guttmanovo zostáva naďalej neobsadený. Z nového investora, ktorého príchod avizovalo ešte bývalé vedenie mesta, napokon nič nebude.

Pár mesiacov pred komunálnymi voľbami schválili mestskí poslanci súkromnej firme NASA plast, s. r. o., dlhodobý prenájom mestského pozemku, ktorý sa nachádza v Priemyselnom parku Guttmanovo. Bardejovská firma sa zaoberá najmä výrobou tovarov z plastov a gumy a spracovaním plastových polotovarov. Vyrába napríklad plastové nádrže, vodomerné šachty, čistiarne odpadových vôd a ďalšie plastové produkty.Nájom mestského pozemku o rozlohe 5 269 metrov štvorcových jej schválili poslanci ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom osobitného zreteľa mala byť výstavba priemyselnej haly na predmetnom pozemku za účelom výroby produktov a zvýšenie zamestnanosti mesta Humenné a blízkeho okolia. Za meter štvorcový mala firma zaplatiť ročne len 50 centov bez DPH. Firma tak mala platiť mestu celkovo vyše 2 634 eur bez DPH ročne. Mesto schválilo firme prenájom pozemku na 20 rokov s možnosťou jeho neskoršieho odkúpenia. Poslanci Jozef Babják, Michal Babin, Ivan Hopta už na začiatku tento zámer, ktorý im predložilo ešte bývalé vedenie mesta, kritizovali. Upozornili, že nemá nič spoločné so zhodnocovaním mestského majetku a navyše že nespĺňal podmienky osobitného zreteľa. Kritizovali aj cenu nájmu, ktorá bola podľa nich prinízka. Opozičným poslancom prekážalo aj to, že nevedeli, aký presný počet ľudí chcela firma zamestnať. Poslankyni Márii Cehelskej sa vtedy nepáčilo, že na rokovanie zastupiteľstva neprišiel zástupca firmy, ktorého sa poslanci mohli pýtať na podstatné informácie.

Kontrolórka navrhla predmetné uznesenie zrušiť

Prenájmom pozemku sa zaoberali poslanci opäť na poslednom pracovnom rokovaní zastupiteľstva. Z avizovanej výstavby priemyselnej haly napokon nič nebude, pretože nedošlo k uzatvoreniu konečnej verzie nájomnej zmluvy. Hlavná kontrolórka Jana Čandová informovala, že Odbor správy mestského majetku vypracoval návrh nájomnej zmluvy na pripomienkovanie vedenia mesta a budúceho nájomcu. „Konečná verzia nájomnej zmluvy nie je v súčasnosti uzatvorená. Navrhujeme predmetné uznesenie zrušiť,“ uviedla kontrolórka v informatívnej správe o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. „Pamätám si, ako tu vo februári sa hovorilo, vykladalo o výstavbe priemyselnej haly za účelom výroby produktov, za účelom zvýšenia zamestnanosti občanov mesta. Už v auguste konštatovala kontrolórka, že je vypracovaný návrh nájomnej zmluvy, ale nie je od budúceho nájomcu podpísaný. Do dnešného dňa v podstate nie je a kontrolórka navrhuje predmetné uznesenie zrušiť,“ skonštatovala poslankyňa Mária Cehelská. Poslanci napokon toto uznesenie zrušili.

Poslanec: Pre mesto to bol nevýhodný prenájom

Priemyselný park Guttmanovo má celkovú rozlohu 5,40 hektára. Vlastníkom pozemkov je mesto Humenné. Naposledy prišiel investor do tohto parku v roku 2004, doteraz je polovica priemyselného parku prázdna. Poslanec Michal Babin opäť potvrdil, že tento prenájom bol pre mesto nevýhodný. „Ja som bol z tých, ktorý poukazoval na tento nevýhodný dlhodobý prenájom,“ povedal Babin a dodal, že kvituje návrh kontrolórky, aby sa toto uznesenie zrušilo. Podľa poslanca sa tak vytvorí priestor pre nového investora, ktorý hľadá priestory a bude mať seriózny záujem. „A tento, ktorému sme tento zámer schválili, mal možnosť doteraz. Pozrite, ako to dopadlo, možno si ani nebol pozrieť priestory alebo pozemky,  kde chcel to realizovať,“ uviedol Babin.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné