Na Komenského a Gaštanovej ulici sa dočkali nového asfaltu. Parčík na Ulici osloboditeľov je vo finále revitalizácie

V stredu 15. mája sa uskutočnil kontrolný deň zrealizovaných investičných akcií v meste Humenné. Kontrolného dňa sa zúčastnil primátor mesta Miloš Meričko, zamestnanci Odboru výstavby a územného plánovania MsÚ a zástupcovia zhotovovateľských firiem.

Revitalizáciu parku na Ulici osloboditeľov si vzala na starosť firma CM STAV, s. r. o. Celková výška financií na túto revitalizáciu pokryla sumu 173 967,78 eura s DPH. V rámci nej sa zrekonštruovala plocha parku o celkovej výmere 3 800 m2 . Z toho predstavuje verejná zeleň, ktorá sa rovnako revitalizovala, 2 465 m2 . Na základe doterajšieho zhodnotenia stavu zelene sa pristúpilo k jej revitalizácii na danej lokalite so zameraním na ekologické princípy a moderné trendy krajinnej architektúry a zaistenia bezpečnosti návštevníkov parku. Aj preto bola starostlivosť o zeleň vypracovaná v rámci špeciálneho dokumentu, ktorý bol súčasťou projektovej dokumentácie samotného parku. Samotná revitalizácia sa už v prvom kroku zverila do rúk záhradným architektom zo spoločnosti HORTUS VIRIDIS ešte v roku 2018 pod vedením Ing. Jána Jakubčíka. Záhradní architekti vypracovali projektový plán, ktorý zahŕňal realizáciu:  extenzívnej výsadby trvaliek a okrasných tráv s pôsobnosťou počas všetkých ročných období v 3 centrálnych záhonoch, ktoré vítajú návštevníkov parku z každej strany (cibuľoviny sa v tomto prípade budú sadiť až v jeseni), výsadbu 24 ks nových stromov a kríkov (javor červený, buk lesný, gledičia trojtŕňová, moruša biela, lipa malolistá, dub letný), ktoré nahradia 13 ks nevhodných, poškodených, chorých a život ohrozujúcich drevín, výsev parkového trávnika a centrálny kvetinový záhon v strede parku.

Revitalizačné práce v parku zabezpečili aj nové osvetlenie, a to 9 ks líniových svietidiel, 21 ks verejného osvetlenia na stožiaroch, 5 ks bodových svietidiel nad terénom a 1 bodové svetlo umiestnené v dlažbe. Okrem toho tu pribudlo 15 ks kovových lavičiek, 9 ks betónových lavičiek, jeden stojan na bicykle a 5 odpadkových košov a 5 košov na psie exkrementy. Aktuálne dokončovacie práce spočívajú vo výsadbe jednotlivých druhov kvetín a príprave kamerového systému.

Park v číslach

Celková plocha parkuje 3 800 m2 (bez jestvujúceho asfaltového chodníka o veľkosti 110 m2 ). Celková plocha verejnej zelene v parku – 2 465 m2 (z toho trávnik predstavuje 2 187 m2 ). Spevnené plochy – 702,23 m2 , plošná dlažba – 238,11 m2 , zámková a maloformátová dlažba – 256,71 m2 , dlažba pre nevidiacich – 10,71 m2,  mlátový chodník – 196,7 m2 .

Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií Komenského a Gaštanová

Stavebné práce na týchto uliciach spočívali vo výmene obrubníkov v tých úsekoch, kde sa menil asfaltový kryt po celej šírke komunikácie. Neskôr sa samotný asfaltový kryt ciest opravil a osadilo sa 23 nových uličných vpustí – na Komenského ul. 12 ks, na Gaštanovej ul. 11 ks. Rekonštrukciu obidvoch úsekov realizovala firma EKO SVIP, s. r. o., v sume 146 937,90 eura s DPH, pričom Gaštanovú ulicu rekonštruovali v dvoch etapách, nakoľko sa na oprave podieľala okrem mesta aj VVS, a. s., (Východoslovenská vodárenská spoločnosť).

Gaštanová ul. - 1. etapa (financovala VVS): Plocha asfaltu na komunikácii– 881,6 m2, plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 37 m2 . Gaštanová ul. - 2. etapa (financovala VVS + mesto Humenné): Plocha asfaltu na komunikácii – 1 478 m2 , plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 118,3 m2 , výmena obrubníkov – 432,61 m. Komenského ul. (financovala VVS + mesto Humenné): Plocha asfaltu na komunikácii – 1 510,6 m2 , Plocha asfaltu pri oprave chodníkov – 39,9 m2 , výmena obrubníkov – 379,39 m.

Autor: 

  • ts
  • Humenné

Foto: 

MsÚ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné