Humenskí poslanci nového šéfa športových zariadení v tajnej voľbe nezvolili

Priebeh minulotýždňového rokovania mestského zastupiteľstva v Humennom sa niesol v znamení tajných volieb. Mestskí poslanci nevolili riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné verejne, ale v tajnej voľbe. Tajne volili aj nového konateľa, ktorý by zastupoval mesto Humenné v spoločnosti Televízne a káblové rozvody (TKR), s. r. o. Podľa mestského právnika nemali poslanci hlasovať tajne, ale verejne.

Humenskí poslanci volili v stredu na rokovaní zastupiteľstva v tajnej voľbe riaditeľa Športových a rekreačných zariadení Humenné. Od februára 2017 je postupne poverovaný vykonávaním funkcie riaditeľa SRaŠZ v Humennom Peter Ždiňak. „V príspevkovej organizácii bolo už niekoľko rokov tradíciou, že riaditeľ nebol menovaný, len sa poveroval. Preto sme sa rozhodli tento stav ukončiť a vymenovať riadneho riaditeľa,“ povedal primátor Miloš Meričko. Dodal, že aj keď to nebola povinnosť, na danú pozíciu vyhlásil úrad 1. augusta výberové konanie. „Cieľom bolo dať možnosť uchádzať sa o túto funkciu záujemcom, ktorí spĺňajú kvalifikačné, odborné a osobnostné predpoklady a predložia svoju vlastnú koncepciu rozvoja správy ŠaRZ na obdobie najbližších rokov,“ spresnil primátor. Dodal, že do výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači. Jedna kandidátka nesplnila kvalifikačné predpoklady. Ostatní traja postúpili do ďalšieho kola. Ústneho pohovoru a vypočutia kandidátov sa mohli zúčastniť aj mestskí poslanci. „Dosť veľká časť sa aj tohto vypočutia zúčastnila. Takže mohli porovnať všetkých kandidátov na túto funkciu,“ poznamenal primátor. Z prihlásených uchádzačov na základe stanoviska výberovej komisie navrhol primátor vymenovať do funkcie riaditeľa Vladimíra Grešnera.

Poslanci volili tajne

Tajnú voľbu navrhol poslanec Ivan Hopta. Väčšina poslancov jeho návrh podporila. Grešner v tajnej voľbe nezískal potrebný počet hlasov. Za jeho vymenovanie bolo len 7 poslancov, proti boli 8 a 6 sa zdržali. Krátko na to poslanci volili v tajnej voľbe aj konateľa spoločnosti Televízne a káblové rozvody, s. r. o., Humenné. V tejto eseročke má mesto 55-percentný podiel. Menšinový 45-percentný balík má Bytové družstvo Humenné. Vedenie mesta aj viacerí poslanci uviedli, že nie sú spokojní so súčasným fungovaním spoločnosti. „Tento konateľ nezastupuje záujmy mesta Humenné v takom rozsahu a s takou razanciou, ako by sme požadovali,“ povedal poslanec Jozef Babjak na margo súčasného konateľa, ktorý v TKR zastupuje mesto. Podľa poslanca na základe spoločenskej zmluvy by si malo mesto vybojovať pozíciu, ktorá mu patrí. Hovorí, že pre spoločenskú zmluvu sa mestu nedarí presadiť väčšinový majetkový podiel. Poslanec Michal Babin potvrdil, že v TKR sa nerešpektuje pomer, ktorý spomínal poslanec Babjak. „Ja sám vidím za roky rokúce, že mesto v tejto spoločnosti ťahá za veľmi, veľmi krátky koniec. Niekedy si pripadám, že sme tam úplne iba štatisti,“ upozornil poslanec Michal Babin. So súčasným stavom v TKR nie je spokojný ani poslanec Andrej Semanco. „My sme z TKR za 17 rokov nemali nič,“ povedal poslanec. Dodal, že spomínaná spoločnosť má veľa súdnych sporov. „Je to nedobré,“ povedal Semanco. Na pozíciu konateľa TKR navrhol primátor Konštantína Javorského. Podľa poslanca Michala Babina je Javorský odborník a veľmi dobrým kandidátom. Poslanci ho napokon v tajnej voľbe nezvolili.

Podľa právnika mali hlasovať verejne

Mestský právnik Štefan Bukovčík vysvetlil, že hlasovanie poslancov môže byť verejné alebo tajné. Dodal, že tajne sa hlasuje, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo na návrh volebnej komisie. Volebná komisia zároveň navrhne spôsob tajného hlasovania. Bukovčík zároveň vymenoval, kedy poslanci môžu hlasovať tajne. „Vtedy, ak zastupiteľstvo volí zástupcu primátora mesta - ak do 60 dní od zloženia sľubu primátor nepoverí svojím zastupovaním hlavného kontrolóra, mestskú radu, predsedov, tajomníkov a členov komisií mestského zastupiteľstva a prísediacich na súde. Takže podľa môjho názoru treba rozlišovať medzi pojmom vymenúvať a voliť. Voliť môžete len tých piatich funkcionárov alebo tých ľudí, ktorých som prečítal v článku 18, za ostatných by ste mali normálne hlasovať podľa môjho názoru verejným hlasovaním,“ upozornil právnik Bukovčík.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné